close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی
loading...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مهندسی صنایع  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی صنایع-مهندسی صنایع  عنوان: تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت     استاد راهنما: دکتر حسن جوانشیر استاد مشاور: دکترامیر همایون سرفراز چکیده : در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﭙﺮدازد. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای…

پایان نامه تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مهندسی صنایع

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

 عنوان:

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت    

استاد راهنما:

دکتر حسن جوانشیر

استاد مشاور:

دکترامیر همایون سرفراز

چکیده :

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﭙﺮدازد. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار را ﺑﻪدﺳﺖ آورد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ روی آورده اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﯾﺎ از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮدی و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺳﻮد ﮐﻞ ﺑﻨﮕﺎه دارﻧﺪ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻮﺟﻮدی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﺗﻮام اﯾﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ را ﮐﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺳﻮد دارد، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل در دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ اطلاعات چندانی در دسترس ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ(ﻣﺜﻼ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل). ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء ﻣﻮﺟﻮد درادﺑﯿﺎت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ یک ﻣﺪل اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد: ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و هزینه تبلیغات بازار با محدودیت ظرفیت انبار .

 در این تحقیق تابع طراحی شده ضمن بیشینه سازی سود کل ، مقادیر تولید و هزینه بازاریابی به ازای کالا و همچنین قیمت تولید را نیز محاسبه کرده است . به علت غیر خطی بودن و قطعیت مدل با توجه به اشاره مقاله پایه جوابها با افزایش حجم مسئله به سمت نشدنی شدن پیش می رود که با توجه به مثال عددی مورد استفاده و حل نرم افزار لینگو ، جواب های حاصله در شرایط متفاوت اغلب بهینه محلی بدست آمده است . در این مسئله به تحلیل 5 عامل که 3 مورد وابسته به تابع تقاضاست و دو مورد دیگر در مورد تعداد کالا و تعداد دوره می باشد پرداخته شده است . نتایج نشان داد که مهمترین عامل بر روی سود تاثیر تبلیغات بازار بوده و همچنین قیمت نیز یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی فضای جواب است .

واژگان کلیدی : قیمت گذاری پویا – کنترل موجودی – کالاهای چند محصولی –مدیریت درآمد – بازاریابی

فهرست :

شماره صفحه

فصل اول.. 8

مقدمه و کلیات… 9

1- مقدمه : 9

1-1- کنترل موجودی : 11

1-1-1-تعریف موجودی: 11

1-1-3- مدیریت موجودی ها: 11

1-1-4- انواع مدلهای کنترل موجودی: 11

1-2- روند تکامل سیستم مدیریت تولید و موجودی: 12

1-3-قیمت گذاری: 13

1-4- مسائل قیمت گذاری پویا و کنترل موجودی: 14

1-5- کالاهای چندتایی : 15

1-6- انواع روش های متداول در مسائل موجودی و قیمت گذاری : 15

1-7- جایگاه تحقیق در ادبیات مدیریت درآمد: 17

1-8-تعریف مسئله تحقیق: 17

1-9- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 18

1-10- جمع بندی و بیان ساختار کلی رساله: 19

فصل دوم. 20

پیشینه تحقیق.. 21

2-1-مقدمه: 21

2-2- استراتژی های قیمت گذاری: 23

2-3- مکانیزم های قیمت گذاری: 26

2-4- استراتژی بازار یابی: 27

2-5- صنایع چند محصولی: 28

2-6- مدیریت درآمد: 39

2-7-تحقیقات در خرده فروشی ها: 40

2-8- ترویج و قیمت گذاری پویا: 40

2-9- قیمت گذاری، زمان بین سفارش، دریافت محصول، ظرفیت: 41

2-10- عملیات قیمت گذاری و تصمیمات موجودی: 43

2-11- قیمت گذاری پویا و کنترل موجودی به طور تواما: 46

2-12- بحث و نتیجه گیری: 57

2-13- جمع بندی : 57

معرفی مدل.. 59

3-1- مقدمه: 59

3-2- مدل: 59

3-2-1- مدل تقاضا: 61

3-2-2-نماد گذاری و فرمول بندی مسئله: 62

3-1-3- پارامترهای ورودی مدل: 62

3-2-4-فرضیات مدل: 64

3-2-5- مدل ریاضی: 65

3-2-6- تابع هدف : 67

3-2- مدل پایه ای : 69

3-3 –جمع بندی: 69

فصل 4.. 70

روش حل و نتایج عددی.. 71

4-1- مقدمه: 71

4-2- بهینه‌سازی و معرفی انواع مختلف روش‌های آن: 71

4-3- مروری کوتاه بر علت استفاده از نرم افزار لینگو به جهت تعیین بهینگی : 72

4-4- پارامتر های شبیه سازی: 73

4-5- مدل برنامه نویسی شده در لینگو : 74

4-6-نتایج شبیه سازی : 76

4-6-1-تاثیر نرخ حساسیت بر تقاضا : 76

4-7-تاثیر نرخ حساسیت بر تقاضا با در نظر گرفتن تاثیر قیمت فروش: 79

4-8- تاثیرهزینه تبلیغات بازاریابی بر تقاضا : 81

4-9- تاثیر تعداد دوره  بر سود حاصله : 83

4-10- تاثیر تعداد کالای تولیدی بر سود حاصله : 85

4-11- جمع بندی : 87

فصل پنجم.. 88

نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 89

5-1- نتیجه گیری: 89

5-2- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی : 91

6- فهرست منابع فارسی: 92

7- فهرست منابع لاتین : 92

– مقدمه :

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 312
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 29
 • آی پی دیروز : 31
 • بازدید امروز : 100
 • باردید دیروز : 67
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 192
 • بازدید ماه : 976
 • بازدید سال : 976
 • بازدید کلی : 26,857