close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی
loading...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دانشگاه شمال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- گرایش مدیریت سیستم و بهره وری عنوان پایان نامه: ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی استاد راهنما: محمد محمد پور عمران  استاد مشاور: احمد جعفرزاده افشاری چکیده: حرکت رو به رشد و سریع جوامع امروزی جهت کسب و بهره برداری از اطلاعات، موجب گسترش روز افزون اجرای پروژه های مختلف در زمینه فناوری اطلاعات (IT) در سطوح سازمانی و ملی شده است. با توجه به سرعت چشمگیر نوآوری های تکنولوژیکی، پروژه های فناوری…

پایان نامه ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی

دانشگاه شمال

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع- گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان پایان نامه:

ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی

استاد راهنما:

محمد محمد پور عمران

 استاد مشاور:

احمد جعفرزاده افشاری

چکیده:

حرکت رو به رشد و سریع جوامع امروزی جهت کسب و بهره برداری از اطلاعات، موجب گسترش روز افزون اجرای پروژه های مختلف در زمینه فناوری اطلاعات (IT) در سطوح سازمانی و ملی شده است. با توجه به سرعت چشمگیر نوآوری های تکنولوژیکی، پروژه های فناوری اطلاعات (به خصوص پروژه های نرم افزاری) با چالشها و ریسکهای متعددی مواجه می باشند. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه وجامعه آماری، خبرگان حوزه فناوری اطلاعات می باشد. در این پژوهش با شناسایی فاکتورهای ریسک و اختیارات موجود در پروژه، رابطه میان استراتژی اتخاذ شده توسط مدیران با تجربه فناوری اطلاعات برای مدیریت ریسک های گوناگون با اختیارات حقیقی موجود در پروژه بررسی شده است. نتایج یافته ها نشان داد در اکثر موارد همبستگی قوی بین جفت ریسک- گزینه موجود وجود داشت. همچنین در این پژوهش با روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری پروژه ERP با در نظر گرفتن 2 اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه پرداخته شده است. نتایج یافته ها نشان داد که در روش اختیارات حقیقی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در مدیریت، یعنی در نظر گرفتن اختیاراتی که بتوان در پروژه اعمال کرد ارزش برآورد شده متفاوت با ارزش برآورد شده با روش DCF بدست آمد. چرا که در  تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش، ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری 199.8 میلیون تومان برآورد شده است. اگر عملیات امروز گسترش داده شود ارزش دارایی برابر با 308.6568 میلیون تومان  برآورد خواهد شد. که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار گسترش، بزرگتر است در نتیجه اعمال اختیار گسترش ارزش مازادی معادل 188.85میلیون تومان به همراه خواهد داشت و همچنین تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچک سازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر 118.273 میلیون تومان است. در نتیجه اعمال اختیار کوچک سازی ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت. بنابراین این پروژه فضایی برای کوچک سازی ندارد. در نهایت از طریق ارزش گذاری اختیار انتخاب اختیاری که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد در نظر گرفته شده نهایتاً یک نقشه راهبردی برای پروژه در طول یک سال عمر اختیارات در نظر گرفته شده است.

کلید واژه: اختیارات حقیقی،  سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک

فهرست مطالب:

عنوان            صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه: 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 ضرورت تحقیق.. 3

1-4  هدف تحقیق.. 3

1-4-1 اهداف کلی.. 3

1-4-2  اهداف جزئی.. 3

1-5  سوالات تحقیق.. 4

1-6  متغیرهای تحقیق: 4

1-6-1  متغیر مستقل: 4

1-6-2 متغیر وابسته: 4

1-7  فرضیات تحقیق: 4

1-8  روش گرد آوری داده های تحقیق.. 4

1-9 قلمرو تحقیق.. 5

1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 5

1-9-2  قلمرو زمانی تحقیق.. 5

1-9-3  قلمرو موضوعی تحقیق.. 5

1-10 جنبه های کاربردی تحقیق.. 5

1-11 نوآوری تحقیق.. 5

1-12 واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها: 5

1-13 جمع بندی: 6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 8

2-2  نظریهی اختیارات مالی.. 8

2-2-1  تعاریف: (1973،(Black& Scholes. 10

2-3  تحلیل اختیارات حقیقی.. 10

2-3-1 اختیارات حقیقی در مقابل اختیارات مالی.. 13

2-4  انواع اختیارات: 14

2-4-1 اختیارات ساده. 14

2-4-2 اختیارات مرکب… 16

2-5  روش های ارزش گذاری اختیارات حقیقی.. 16

2-5-1 مرسوم ترین مدل های ارزش گذاری اختیارات حقیقی.. 17

2-5-1-1 معادله Black–Scholes. 17

2-5-1-1-1  ارزش‏گذاری خنثی نسبت به ریسک و بلک- شولز. 20

2-5-1-2  مزایا و محدودیت‌های بلک- شولز. 20

2-5-1-3  معادله Black – Scholes اصلاح شده. 20

2-5-2  روش دوجمله‏ای.. 22

2-5-2-1 مزایا و محدودیت‌های مدل دوجمله ای.. 23

2-5-2-2 همگرایی بین مدل Black-Scholes و روش دوجمله‏ای.. 23

2-5-3  شبیه سازی  مونت کارلو. 25

2-6   متغییرهای ورودی و نحوه ی تخمین آن ها در ارزش گذاری اختیارات… 26

2-6-1  ارزش دارایی مورد بررسی(S0): 26

2-6-2  تغییر پذیری در ارزش دارایی.. 27

2-6-2-1 تغییر پذیری چیست؟. 27

2-6-2-1-1 روش های تخمین تغییرپذیری: 27

2-6-3  قیمت اعمال اختیار. 27

2-6-4  عمر اختیار. 28

2-6-5  تعداد بازه های زمانی.. 28

2-7  اختیارات و عدم قطعیت… 28

2-8   مقایسه اختیارات حقیقی با  درخت تصمیم.. 31

2-9  تحلیل اختیارات حقیقی در چه زمانی ارزشمندتر است؟. 31

2-11 سرمایه‏گذاری.. 32

2-12  پیچیدگی.. 33

2-13 الگوهای اجرای پروژه‌های IT.. 33

2-14 روش‌های سنتی ارزیابی سرمایه‏گذاری.. 35

2-15 تحلیل ریسک سرمایه‏گذاری‏های فناوری اطلاعات… 36

2-16 ویژگیهای خاص سرمایه‏گذاریهای فناوری اطلاعات… 37

2-17  نواقص روشهای سنتی برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات… 38

2-18  فاکتورهای تعیین کننده ارزش اختیارات حقیقی در سرمایه گذاری IT.. 39

2-19 الگوی اختیارات آشیانه ای: 39

2-20 روش Real Options و تصمیمات سرمایه‏گذاری IT: 39

2-21  نقدها و دفاع ها ROT.. 40

2-22 پیشینه تحقیق: 41

2-23 گزینه های بکارگرفته شده برای هریک از ریسکهای سرمایه‏گذاری IT در تحقیقات گذشته. 46

2-24 جمع بندی : 49

فصل سوم:روش تحقیق

3-1  مقدمه. 51

3-2 روش تحقیق.. 51

3-3  هدف تحقیق.. 53

3-3-1 اهداف کلی.. 53

3-3-2 اهداف جزئی.. 53

3-3-3  فرضیات تحقیق: 53

3-5  جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 53

3-6  روش گردآوری داده های تحقیق.. 54

3-7  ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش: 54

3-7-1 فرم راهنما: 54

3-7-2 پرسشنامه: 56

3-7-2-1مراحل طراحی پرسشنامه. 57

3-8  مطالعات کتابخانه ای: 58

3-9 جمع بندی: 58

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-2روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 61

4-2-1 نتایج یافته های توصیفی: 61

4-2-2  تحلیل رگرسیون: 63

4-2-3  نتایج یافته های حاصل از سوال باز پرسشنامه: 65

4-3  تکنیک مرحله ای مبتنی بر Real Options برای سرمایه‏گذاری پروژه ERP: 68

4-3-1  ارزش یابی پروژه ERP با استفاده از مدل تحقیق: 68

4-4 ارزش گذاری اختیارات در نظر گرفته شده در پروژه با استفاده از روش درخت دوجمله ای.. 69

4-4-1 تعریف پارامترهای ورودی.. 69

4-4-2  محاسبه منافع و هزینه‌های سرمایه‏گذاری.. 69

4-4-3  ارزشیابی سرمایه گذاری با روش NPV… 70

4-5  محاسبه پارامترهای ساخت درخت دوجمله ای.. 71

4-5-1 ساخت درخت دوجمله ای و محاسبه ارزش انتظاری در هر گره از درخت… 71

4-5-2  ارزش گذاری اختیار گسترش: 71

4-5-3  ارزش گذاری اختیارات… 73

4-5-3-1 محاسبه ارزش گره با روش پسرو: 73

4-5-4  تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش…. 74

4-6  ارزش گذاری اختیار کوچک سازی.. 74

4-6-1 تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی.. 77

4-7  ارزش گذاری اختیار انتخاب… 77

4-7-1 تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار انتخاب… 78

4-8  مقایسه نتایج تحلیل جریان های نقدینگی تنزیل یافته و روش اختیارات حقیقی.. 79

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 82

5-2  جمع بندی: 82

5-3  پاسخ به سوالات تحقیق: 83

5-4 یافته های تحقیق: 84

5-5  محدودیت‏ و کمبودهای تحقیقات پیشین.. 84

5-6  نوآوری‏ها و مزیت‏های اصلی پژوهش…. 85

5-7  محدودیت‏های انجام تحقیق.. 85

5-8 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 86

5-8 پیشنهادات برای  شرکت طرفه نگار: 86

منابع و ماخذ:

منابع و ماخذ ……….. 89

پیوست ها……………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 312
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 16
 • آی پی دیروز : 36
 • بازدید امروز : 100
 • باردید دیروز : 64
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 427
 • بازدید ماه : 1,123
 • بازدید سال : 11,523
 • بازدید کلی : 23,879