close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پ
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه دانشکده مهندسی صنایع پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته  صنایع گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی عنوان:‌ بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز استاد راهنما: دکتر رحیم تقی…

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پ

پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته  صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی

عنوان:‌

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

استاد راهنما:

دکتر رحیم تقی زاده

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات تحقیق) ………………………………………………………………………….. 1
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 2
1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………… …………………………. 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………… …………………………. 5
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-1- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………..

6

6

6

1-5- سوالات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-7- روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-8- ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم (ادبیات تحقیق) ……………………………………………………………………….. 11
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-1- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-1-1- آموزش های رسمی ……………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-1-1- آموزش متوسطه …………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-1-2- آموزش هنرستانی …………………………………………………………………………………………………………… 14
2-1-1-3- تاریخچه آموزش های فنی و حرفه ای ……………………………………………………………………………… 15
الف- تاریخچه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دهه 1350 هجری شمسی ………………………………….. 15
ب- تاریخچه فنی و حرفه‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………………….. 17
2-1-1-4- شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش ……………………………………………………………………………. 19
2-1-1-5- ضرورت و اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش  ………………………………………………… 20
2-1-1-6- برخی مسائل و مشکلات کلی آموزش های هنرستانی ………………………………………………………… 20

 

2-1-1-7- اهم قابلیت های آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش ………………………………………………….. 21
2-1-1-8- فرآیند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی آموزش های هنرستانی ……………………………………….. 21
2-1-1-9- توسعه اقتصادی با چرخ آموزش  …………………………………………………………………………………….. 22
2-1-1-10- رویکرد سند چشم انداز 20 ساله در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای ……………………….. 23
2-1-1-11- اهداف کلی آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش ………………………………………………………….. 24
2-1-1-12- ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای …………………………………………………………………. 24
2-1-1-13- ارتقای کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای ……………………………………………………………………. 26
2-1-1-14- رویکردهای آموزش فنی ‌و حرفه‌ای ……………………………………………………………………………….. 27
2-1-1-15- آموزش های فنی و حرفه ای و رشد و توسعه کشورها ……………………………………………………… 28
2-1-1-16- نظرات برخی از صاحبنظران در رابطه با آموزش های فنی و حرفه ای ………………………………… 29
2-1-2- اشتغال فارغ التحصیلان ……………………………………………………………………………………………………….. 30
2-1-2-1- سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ……………………………………………….. 30
2-1-2-2- GDP به ازای هر فرد استخدام شده (به دلار ثابت PPP سال 1990) ………………………………….. 32
2-1-2-3- روش های موثر در تغییر و بهبود وضعیت اشتغال ………………………………………………………………. 33
2-1-2-4- نظریه های اشتغال ……………………………………………………………………………………………………….. 35
2-1-3- رابطه آموزش و اشتغال ………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2- پیشینه عملی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-1- پیشینه عملی خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-2- پیشینه عملی داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 46
جمع بندی مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………………. 47
               فصل سوم (روش شناسی تحقیق) ………………………………………………………………………….. 48
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 48
3-1- روش و نوع تحقیق…………………………………………………………………………………. …………………………….. 48
3-2- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. …………………….  
3-3- نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعییین حجم نمونه…………………………………………………………………. 49
3-4- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………….. 50
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………. 50
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 5
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………….. 52
         فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) ……………………………………………………………….. 53
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-1- توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 55
4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان ……………………………………………………………………………………….. 55
4-1-2- توزیع فراوانی سن هنرآموزان …………………………………………………………………………………………….. 56
4-1-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان …………………………………………………………………………….. 57
4-1-4- توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان ………………………………………………………………………………… 58
4-1-5- آزمون اسمیرنوف‌کولموگروف جهت تشخیص نرمال ‌بودن توزیع متغیرها…………………………………… 59
4-2- آزمون سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 60
4-2-1- سوال اول: از نظر هنرآموزان سرفصل های کتب درسی تا چه حد متناسب با اشتغال فارغ التحصیلان می باشد؟ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 60
4-2-2- سوال دوم: بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز از نظر هنرآموزان تا چه حد است؟ ……………………………………………………………………………………………… 62
4-2-3- سوال سوم: رشته های فنی و حرفه ای از نظر هنرآموزان تا چه حد با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی هماهنگ است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
4-2-4- سوال چهارم: از نظر هنرآموزان تا چه حد رشته های فنی و حرفه ای برای فارغ التحصیلان ایجاد شغل می کند؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
4-2-5- سوال پنجم: از نظر هنرآموزان تا چه اندازه ویژگی های فردی هنرجویان در زمان انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار می گیرند؟ …………………………………………………………………………………………………. 67
4-2-6- سوال اصلی تحقیق: از نظر هنرآموزان تا چه اندازه آموزش های رسمی در هنرستان ها بر نرخ اشتغال هنرجویان اثربخش است؟ ……………………………………………………………………………………………………… 68

 

         فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) ……………………………………………………………….. 69
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-1- یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-2- نتایج آزمون سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 71
5-3- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 79
5-4- پیشنهاد های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 80
5-4-1- پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………………………….. 80
5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………….. 84
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
ضمائم و پیوست ها………………………………………………………………………………………….. 90

فهرست جداول

جدول 2-1: آمار و شخص های مربوطه ……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-2: نیروی کار و بیکاری با مدارک ابتدائی (درصد از نیروی کار و بیکاری) ………………………………… 31
جدول 2-3: آمار سال 2011  ……………………………………………………………………………………………………………. 32
جدول 3-1: جامعه آماری و نمونه آماری هنرآموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر تبریز در سالتحصیلی 94-1393  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
جدول شماره 3-2: پایایی سؤالات مربوط به متغیرهای مورد بررسی  …………………………………………………….. 52
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان  …………………………………………………………………………. 55
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی سن هنرآموزان ………………………………………………………………………………… 56
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان ……………………………………………………………… 57
جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان …………………………………………………………………. 58
جدول شماره 4-5: آزمون اسمیرنف کولموگروف برای مشخص کردن طبیعی بودن توزیع مقادیر متغیرها …. 59
جدول 4-6: نتایج آزمون برای متغیر تناسب سرفصل های کتب درسی با اشتغال فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
جدول 4-7: نتایج آزمون برای متغیر میزان بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات مورد نیاز از نظر هنرآموزان …………………………………………………………………………………………………… 63
جدول 4-8: نتایج آزمون برای متغیر میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………….. 65
جدول 4-9: نتایج آزمون برای متغیر میزان ایجاد شغل رشته های فنی و حرفه ای برای فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول 4-10: نتایج آزمون برای متغیر میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………… 67
جدول 4-11: نتایج آزمون برای متغیر میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………. 68

فهرست پیوستارها و نمودارها
 

پیوستار 3-1: مربوط به تعیین وضعیت اثربخشی متغیرهای تحقیق در نرخ اشتغال فارغ التحصیلان از دیدگاه هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
نمودار شماره 4-1: توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان …………………………………………………………………………. 55
نمودار شماره 4-2: توزیع فراوانی سن هنرآموزان ……………………………………………………………………………….. 56
نمودار شماره 4-3: توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان ……………………………………………………………… 57
نمودار شماره 4-4: توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان …………………………………………………………………. 58
پیوستار 4-1: پیوستار تناسب سرفصل های کتب درسی با اشتغال فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان ………… 61
پیوستار 4-2: پیوستار میزان بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات مورد نیاز از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
پیوستار 4-3: پیوستار میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
پیوستار 4-4: پیوستار میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
پیوستار 4-5: پیوستار میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
پیوستار 4-6: پیوستار میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان …………………………………………………………………………………………

68

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

بازدید : 133 تاریخ : دوشنبه 14 تير 1395 زمان : 13:56 نویسنده : پایان نامه علوم اجتماعی نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 312
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 19
 • آی پی دیروز : 20
 • بازدید امروز : 24
 • باردید دیروز : 79
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 429
 • بازدید ماه : 1,882
 • بازدید سال : 6,629
 • بازدید کلی : 22,175
 • مطالب