close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پ
loading...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه دانشکده مهندسی صنایع پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته  صنایع گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی عنوان:‌ بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز استاد راهنما: دکتر رحیم تقی زاده فهرست مطالب: فصل اول (کلیات تحقیق) …………………………………………………………………………..…

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پ

پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته  صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی

عنوان:‌

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

استاد راهنما:

دکتر رحیم تقی زاده

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات تحقیق) ………………………………………………………………………….. 1
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 2
1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………… …………………………. 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………… …………………………. 5
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-1- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………..

6

6

6

1-5- سوالات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-7- روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-8- ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم (ادبیات تحقیق) ……………………………………………………………………….. 11
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-1- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-1-1- آموزش های رسمی ……………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-1-1- آموزش متوسطه …………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-1-2- آموزش هنرستانی …………………………………………………………………………………………………………… 14
2-1-1-3- تاریخچه آموزش های فنی و حرفه ای ……………………………………………………………………………… 15
الف- تاریخچه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دهه 1350 هجری شمسی ………………………………….. 15
ب- تاریخچه فنی و حرفه‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………………….. 17
2-1-1-4- شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش ……………………………………………………………………………. 19
2-1-1-5- ضرورت و اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش  ………………………………………………… 20
2-1-1-6- برخی مسائل و مشکلات کلی آموزش های هنرستانی ………………………………………………………… 20

 

2-1-1-7- اهم قابلیت های آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش ………………………………………………….. 21
2-1-1-8- فرآیند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی آموزش های هنرستانی ……………………………………….. 21
2-1-1-9- توسعه اقتصادی با چرخ آموزش  …………………………………………………………………………………….. 22
2-1-1-10- رویکرد سند چشم انداز 20 ساله در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای ……………………….. 23
2-1-1-11- اهداف کلی آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش ………………………………………………………….. 24
2-1-1-12- ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای …………………………………………………………………. 24
2-1-1-13- ارتقای کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای ……………………………………………………………………. 26
2-1-1-14- رویکردهای آموزش فنی ‌و حرفه‌ای ……………………………………………………………………………….. 27
2-1-1-15- آموزش های فنی و حرفه ای و رشد و توسعه کشورها ……………………………………………………… 28
2-1-1-16- نظرات برخی از صاحبنظران در رابطه با آموزش های فنی و حرفه ای ………………………………… 29
2-1-2- اشتغال فارغ التحصیلان ……………………………………………………………………………………………………….. 30
2-1-2-1- سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ……………………………………………….. 30
2-1-2-2- GDP به ازای هر فرد استخدام شده (به دلار ثابت PPP سال 1990) ………………………………….. 32
2-1-2-3- روش های موثر در تغییر و بهبود وضعیت اشتغال ………………………………………………………………. 33
2-1-2-4- نظریه های اشتغال ……………………………………………………………………………………………………….. 35
2-1-3- رابطه آموزش و اشتغال ………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2- پیشینه عملی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-1- پیشینه عملی خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-2- پیشینه عملی داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 46
جمع بندی مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………………. 47
               فصل سوم (روش شناسی تحقیق) ………………………………………………………………………….. 48
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 48
3-1- روش و نوع تحقیق…………………………………………………………………………………. …………………………….. 48
3-2- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. …………………….  
3-3- نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعییین حجم نمونه…………………………………………………………………. 49
3-4- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………….. 50
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………. 50
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 5
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………….. 52
         فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) ……………………………………………………………….. 53
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-1- توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 55
4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان ……………………………………………………………………………………….. 55
4-1-2- توزیع فراوانی سن هنرآموزان …………………………………………………………………………………………….. 56
4-1-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان …………………………………………………………………………….. 57
4-1-4- توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان ………………………………………………………………………………… 58
4-1-5- آزمون اسمیرنوف‌کولموگروف جهت تشخیص نرمال ‌بودن توزیع متغیرها…………………………………… 59
4-2- آزمون سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 60
4-2-1- سوال اول: از نظر هنرآموزان سرفصل های کتب درسی تا چه حد متناسب با اشتغال فارغ التحصیلان می باشد؟ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 60
4-2-2- سوال دوم: بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز از نظر هنرآموزان تا چه حد است؟ ……………………………………………………………………………………………… 62
4-2-3- سوال سوم: رشته های فنی و حرفه ای از نظر هنرآموزان تا چه حد با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی هماهنگ است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
4-2-4- سوال چهارم: از نظر هنرآموزان تا چه حد رشته های فنی و حرفه ای برای فارغ التحصیلان ایجاد شغل می کند؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
4-2-5- سوال پنجم: از نظر هنرآموزان تا چه اندازه ویژگی های فردی هنرجویان در زمان انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار می گیرند؟ …………………………………………………………………………………………………. 67
4-2-6- سوال اصلی تحقیق: از نظر هنرآموزان تا چه اندازه آموزش های رسمی در هنرستان ها بر نرخ اشتغال هنرجویان اثربخش است؟ ……………………………………………………………………………………………………… 68

 

         فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) ……………………………………………………………….. 69
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-1- یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-2- نتایج آزمون سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 71
5-3- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 79
5-4- پیشنهاد های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 80
5-4-1- پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………………………….. 80
5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………….. 84
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
ضمائم و پیوست ها………………………………………………………………………………………….. 90

فهرست جداول

جدول 2-1: آمار و شخص های مربوطه ……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-2: نیروی کار و بیکاری با مدارک ابتدائی (درصد از نیروی کار و بیکاری) ………………………………… 31
جدول 2-3: آمار سال 2011  ……………………………………………………………………………………………………………. 32
جدول 3-1: جامعه آماری و نمونه آماری هنرآموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر تبریز در سالتحصیلی 94-1393  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
جدول شماره 3-2: پایایی سؤالات مربوط به متغیرهای مورد بررسی  …………………………………………………….. 52
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان  …………………………………………………………………………. 55
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی سن هنرآموزان ………………………………………………………………………………… 56
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان ……………………………………………………………… 57
جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان …………………………………………………………………. 58
جدول شماره 4-5: آزمون اسمیرنف کولموگروف برای مشخص کردن طبیعی بودن توزیع مقادیر متغیرها …. 59
جدول 4-6: نتایج آزمون برای متغیر تناسب سرفصل های کتب درسی با اشتغال فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
جدول 4-7: نتایج آزمون برای متغیر میزان بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات مورد نیاز از نظر هنرآموزان …………………………………………………………………………………………………… 63
جدول 4-8: نتایج آزمون برای متغیر میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………….. 65
جدول 4-9: نتایج آزمون برای متغیر میزان ایجاد شغل رشته های فنی و حرفه ای برای فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول 4-10: نتایج آزمون برای متغیر میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………… 67
جدول 4-11: نتایج آزمون برای متغیر میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………. 68

فهرست پیوستارها و نمودارها
 

پیوستار 3-1: مربوط به تعیین وضعیت اثربخشی متغیرهای تحقیق در نرخ اشتغال فارغ التحصیلان از دیدگاه هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
نمودار شماره 4-1: توزیع فراوانی جنسیت هنرآموزان …………………………………………………………………………. 55
نمودار شماره 4-2: توزیع فراوانی سن هنرآموزان ……………………………………………………………………………….. 56
نمودار شماره 4-3: توزیع فراوانی سطح تحصیلات هنرآموزان ……………………………………………………………… 57
نمودار شماره 4-4: توزیع فراوانی سابقه خدمت هنرآموزان …………………………………………………………………. 58
پیوستار 4-1: پیوستار تناسب سرفصل های کتب درسی با اشتغال فارغ التحصیلان از نظر هنرآموزان ………… 61
پیوستار 4-2: پیوستار میزان بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات مورد نیاز از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
پیوستار 4-3: پیوستار میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
پیوستار 4-4: پیوستار میزان هماهنگی رشته های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
پیوستار 4-5: پیوستار میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
پیوستار 4-6: پیوستار میزان توجه به ویژگی های فردی هنرجویان حین انتخاب رشته تحصیلی از نظر هنرآموزان …………………………………………………………………………………………

68

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 312
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 16
 • آی پی دیروز : 36
 • بازدید امروز : 86
 • باردید دیروز : 64
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 413
 • بازدید ماه : 1,109
 • بازدید سال : 11,509
 • بازدید کلی : 23,865